PG9732-D類似电子零件:

 • PG9732-A
  • 97x32dots; Dot size0.32 x 0.40mm; dot pitch0.37 x 0.45mm; LCD monitor (white LED backlight)
 • PG9732-B
  • 97x32dots; Dot size0.28 x 0.39mm; dot pitch0.32 x 0.43mm; LCD monitor (white LED backlight)
 • PG9732-C
  • 97x32dots; Dot size0.32 x 0.40mm; dot pitch0.37 x 0.45mm; LCD monitor (white LED backlight)
 • PG9732-D
  • 97x32dots; Dot size0.28 x 0.39mm; dot pitch0.32 x 0.43mm; LCD monitor (white LED backlight)

PG9732-D PDF資料和參數原理簡介

品牌 : Powertip 

封裝形式 :  

引腳數量 : 0 

溫度範圍 : 最小 0 °C | 最大 0 °C

文件大小 : 67 KB

功能應用 : 97x32dots; Dot size0.28 x 0.39mm; dot pitch0.32 x 0.43mm; LCD monitor (white LED backlight) 

PG9732-D PDF資料下載