LM136-2.5MDA類似电子零件:

LM136-2.5MDA PDF資料和參數原理簡介

品牌 : National Semiconductor 

封裝形式 :  

引腳數量 : 0 

溫度範圍 : 最小 0 °C | 最大 0 °C

文件大小 : 245 KB

功能應用 : Voltage Reference Diode 

LM136-2.5MDA PDF資料下載

LM136-2.5MDA PDF